På Ældrerådets vegne: Torben Andersen

REBILD: På Ældrerådets møde den 25. september var det væsentligste punkt høring om evt. besparelse i sundhedsudvalgets område. To dage forinden havde man været til dialogmøde i sundhedsudvalget og mundtlig drøftet besparelserne. 

 

Ældrerådet havde følgende bemærkninger:

Det er Ældrerådets opfattelse, at en minimal skattelettelse på 0,2 % bare vil betyde yderligere nedskæringer på kommunens muligheder for at levere de ydelser borgerne efterspørger.

Det er ligeledes Ældrerådets holdning, at Sundhedsudvalget ingen muligheder har for, hverken på kort sigt eller fremover, at finansiere de seneste års merforbrug på 10 mio. kr., hvorfor hele beløbet flyttes over til ØK/byrådet.

Det er Ældrerådets holdning, at evt. kommunale driftsmidler til Frivillighedscenteret ikke skal tages af Sundhedsudvalgets budget.

Ældrerådet fraråder på det kraftigste yderligere besparelser på § 18-midlerne.

Reduktion på vikarforbrug er ok, men man bør sikre bedre arbejdsforhold til frontpersonalet for at kunne fastholde medarbejderne.

Kørselsudgifter til læge og træning er ok.

Brug af velfærdsteknologi. Det er ok, men skal altid godkendes af brugerne og pårørende. Faglighed frem for økonomi.

Udfasning af klippekort til hjemmeboende afvises af ældrerådet.

Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene afvises, da det gode tiltag så helt er fjernet efter tidligere besparelser.

Reduktion af rengøring i egen bolig afvises, da renhold i eget hjem sikrer både beboere og personale mod sygdom.

Nedlæggelse af ”lær at takle af kurserne” afvises, da det er de svageste borgere og pårørende, der nyder godt af det

Rygestopreduktion afvises, da det er et vigtigt forebyggende tiltag. Det indgår desuden i sundhedsaftalen

Lukning af ældrecentre. Ældrerådet er af den holdning, at ældrecentertilbuddene skal være tilgængelige i lokalområderne rundt om i kommunen.

Ældrerådet finder endvidere, at der skal ske en radikal omlægning af styringen i Rebild kommune, så en stor grad af af beslutninger uddelegeres til frontpersonalet.

Man ønsker endvidere beløb afsat til analyse og igangsætning af strukturen på ældrecentrene.

Ældrerådet drøftede profilering af ældrerådet især op til det kommende ældrerådsvalg i 2021. Man kunne nok i større grad bruge de sociale medier. Dette drøftes videre i jan.

Ældrerådet finder, at tilgængelighed til tilbud af enhver art og problemer på veje og stier er meget vigtigt. Hvis problemer skal Tip Rebild bruges. 

I denne coronatid er der sket mange aflysninger og indskrænkninger, og senest er kommunaldirektøren kommet med denne udtalelse: ”Vi har 4 personer, der inden for den seneste uge er testet positiv for covid-19 i Rebild Kommune. De smittede er aldersmæssigt spredt, de smittede er spredt udover kommunen”.

Ældrerådet følger selvfølgelig regeringens udmelding om forlængelse af de seneste tiltag til den 18. oktober.

 

Status - smitte på Skørping Ældrecenter

Opsporing af smittekæde fra den smittede medarbejder på Skørping Ældrecenter er ved at være afsluttet. Foreløbigt har alle testede været negative. 

 

Nye retningslinjer for brug af ansigtsværnemidler

I starten af ugen modtog man retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om brug af ansigtsværnemidler. Retningslinjerne gælder på ældre-, sundheds- og socialområdet, hvor man arbejder med udsatte og sårbare borger. Der skal anvendes mundbind eller visirer ved alle borgerkontakter, hvor der ikke kan sikres overholdelse af afstandskrav. Det gælder både for medarbejdere og pårørende. Udgangspunktet er, at der skal anvendes ansigtsværnemidler alle steder, men den lokale leder har mulighed for at dispensere, hvis afstandskrav kan overholdes i arbejdet hos borger eller besøg fra pårørende. 

 

Systematisk test af medarbejdere i plejen

Alle skal tilbydes test hver 6. uge. I kommuner, som er ”røde”, skal test tilbydes hver anden uge. Dette er i øjeblikket gældende for Rebild. Testningen skal ske på  arbejdspladserne, og det er kommunens eget personale, der skal sørge for testningen. Prøverne indsamles og hentes af regionen. Opgaven vil blive løst af personale fra sygeplejen. Forventningen er, at det træder i kraft ca. uge 43. Opgaven vil trække en del ressourcer på de berørte områder, som skal organisere, at alle medarbejdere får frigivet tid til at lade sig teste.

Ældrerådet opfordrer alle - og især ældre - til at blive vaccineret både mod lungebetændelse og influenza.

e-max.it: your social media marketing partner