Af Søren Thrysøe, Nihøjvevej  1, Øster Hornum.

Ø. HORNUM: De gamle kirkers uforstyrrede omgivelser, som  for eksempel Øster Hornum kirke, der ligger smukt på bakken uden tæt bebyggelse, er ingen tilfældighed. I midten af 1930’erne var der en meget forudseende mand ved navn Gustav Johan Adolf Exner, som igangsatte frivillige fredninger af større og mindre arealer omkring kirkerne for at sikre synlighed og udsyn fra de gamle kirker. I 1950’erne blev der lavet ca 1100 frivillige “Provst Exner-fredninger” over hele landet. Sådan en aftale blev der også indgået ved Øster Hornum kirke, hvor Wøldikes Æblehave og noget af den gamle skoles forplads blev “Exner-fredet” - dette blev ydermere tinglyst d. 5.5-1951. Det betød fx, at ved etableringen af den nuværende æblehave blev der fra myndigheds side lagt den klausul på, at der altid skal være indkig til kirken fra Harrildvej.

En yderligere sikring af Øster Hornum kirkes frie beliggenhed blev indgået i 1981-82 mellem Øster Hornum Kirke, Støvring Kommune, Nordjyllands Amt og Fredningsnævnet. Sikringen blev nedskrevet i “Aftale om sikring og pleje af kirkens omgivelser” og blev udarbejdet af Amtsfredningskontoret i samarbejde  med Kjeld Malthes tegnestue. I aftalen blev der indhentet udtalelser fra de øvrige parter i sagen.

I sikringen står der bl.a.: “For de ubebyggede arealer syd, vest og nord for kirken at gælde, at de fremover skal henligge i den nuværende tilstand af dyrkede arealer. Det bør så vidt undgås at nye læhegn o.lign. forringer de meget smukke indblik mod kirkebygning og kirkegård fra nordvest og fra sydvest”.

Af kortmaterialet fra 1982 blev den nu gældende byzonelinje og fredningsareal indtegnet netop for at sikre, at kirken ikke skal være omkranset af byggeri og høj bevoksning. Byzonejord har ikke noget med byskiltenes placering at gøre.

Ejeren af matrikel nr 20a, Nihøjevej, i Øster Hornum må være bekendt med denne sikring, så jeg kan ikke forstå, han gentagne gange hænger Rebild Kommune ud for manglende vilje til at indlemme hans jord i byzone. 

Der er en anden ting jeg ikke forstår: Ejeren underskriver sig som boende på Nihøjevej, men har ikke selv boet i huset i mindst 25 år, idet han har haft det lille tilhørende hus (gammelt frysehus) på Nihøjevej lejet ud. 

De planer om udstykninger, der er for parcelhusgrunde i Øster Hornum ligger sådan, at man har frit syn til kirken. Så hvorfor ødelægge kirkens næromgivelser?

e-max.it: your social media marketing partner