Byrådet i Rebild har efter et længere sagsforløb med behandling i Teknik- og Miljøudvalget, endeligt vedtaget at etablere et stykke fortov på nordsiden af Haverslevvej i Haverslev.

 

Der er forud for behandlingen gennemført en analyse af forholdene, og ud fra fire forslag, er den nævnte valgt af byrådet på sidste uges møde. Der arbejdes samtidig videre med muligheden for en 2-1 vej på strækningen, ligesom der evt. skal gennemføres ekspropriationer for at gennemføre løsningen. Byrådsmedlem Leon Sebbelin er udpeget som kommunens repræsentant til deltagelse i åstedsforretning.

Der er i Budget 2023 afsat 750.000 kr til projektet i 2023. Der er brugt 47.000 kr. på landinspektørydelse, intern projektledelse samt rådgiverydelse.

Etablering af fortov forventes at koste 650.000 kr. Der skal forventes en udgift på ca. 33.000 kr. til ekspropriation. Udgiften til etablering af 2-1 vej forventes at være 30.000 kr.

Der er i den nævnte analyse beskrevet fire alternative tiltag, som alle vurderes primært at være målrettet lette trafikanter mellem Mølhøjvangen og midtbyen/børnehaven. Ingen af de 4 alternativer vurderes relevante for gående og cyklende mellem skolen/hallen og Mølhøjvangen/Amtoften, da alle alternativerne vil medføre længere ruter end via de eksisterende vej- og stisystemer. 

Ud fra et trafiksikkerheds- og tilgængelighedsmæssigt synspunkt vurderes muligheden med fortov på nordsiden af Haverslevvej at være det bedste af de fire alternativer. Fortovet skaber et sammenhængende system for gående trafikanter mellem det eksisterende fortov og stisystemet sydvest for Mølhøjvangen. Kort inde på den eksisterende sti er der direkte adgang ind til det lukkede bolig-vejsystem ved Mølhøjvangen. 

Med et fortov på nordsiden undgår fodgængerne at krydse Haverslevvej, men kan blive på nordsiden på hele strækningen frem mod bymidten. 

Det bør dog bemærkes, at fortovsløsningen ikke tilgodeser cyklister, som fortsat må færdes på kørebanen på Haverslevvej. Trafikmængderne på strækningen er dog begrænsede. 

For at etablere en sikker stiforbindelse, anbefales som tidligere nævnt en kraftig beskæring af beplantningen omkring fortovets nordlige afslutning ved Mølhøjvangen-stien, samt evt. opsætning af en tydelig stibom ved stiens afslutning. 

e-max.it: your social media marketing partner