Af Iver Poulsen

Ø. HORNUM: Formand Birgitte Bak-Sørensen bød velkommen og foreslog i henhold til dagsordenens punkt 1, advokat Jens Rye Andersen som dirigent.

Jens Rye Andersen blev enstemmigt valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til den ministerielle bemyndigelse i lovgivningen om fravigelse af pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med corona, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Efter gennemgang af dagsordenen blev ordet givet til formanden.

Aflæggelse af beretning for året 2020

Øster Hornum Hallen startede året 2020 med stor optimisme. Vi var kommet ud af 2019 med et overskud trods nedlukning i hele april måned, da vi fik anlagt nyt sportsgulv i hallen. Endvidere havde Rebild kommunes politikere ved budgetforliget i efteråret 2019 suppleret deres bevilling til MENATEK projektet, således at Rebild kommune nu ville give 10 mio. kr. til projektet. 

Halbestyrelsen havde to møder i starten af året, hvor fokus var status for drift, fortsat vedligeholdelse og forbedringer i det nye år. Endvidere forberedelser til den kommende generalforsamling i marts måned og næste fase af MENATEK projektet, som nu rigtigt kunne tage fart. Det næste der skete var, at landet blev ramt af corona og nedlukning. Den 17/3-20 måtte vi pludselig låse døren for alle vore brugere. Vi havde lige husstandsomdelt beretning og indkaldelse til generalforsamling, som vi måtte aflyse. Alt hos os gik ligesom i resten af landet i stå. De næste par måneder kom hallen alligevel lidt i brug. Skolen havde brug for at kunne undervise med afstand, så hallen fungerede i april og maj som klasseværelse for børn fra Øster Hornum skole. 

Men Øster Hornum Hallens bestyrelse frygtede, at al indtjening bortset fra lokaletilskud fra skolens brug af hallen var væk. Heldigvis meddelte kommunen hurtigt, at den fortsat ville udbetale lokaletilskud til foreningerne, for herved at holde et sikkerhedsnet under idrætshallerne i kommunen. En stor tak til Rebild kommune, både forvaltning og politikere, herfor. Men også en stor tak til foreningerne, som har hjulpet Øster Hornum Hallen igennem ved at betale de “coronaregninger”, vi har sendt. Vi har på den måde været i stand til at aflønne personalet, så de ikke pludselig var uden job.

Indendørs sæsonen blev, da restriktionerne lettede, startet med optimisme under de retningslinjer, der var i forhold til: max antal deltagere, afspritning, at de forskellige grupper ikke måtte mødes på halgulvet eller i døren, rengøring af rekvisitter efter brug, registrering af alle tilstedeværende deltagere og trænere, restriktioner om “Ingen omklædning” og ingen 3. halvleg. Et stort stykke logistisk arbejde, som foreningerne har gjort til ug sammen med os. Alle har arbejdet sammen om det og har forsøgt at finde løsninger, så flest muligt har kunnet dyrke idræt. Vore brugere har været helt utrolige: man har gjort plads til hinanden og stået sammen om at løse opgaverne. Sammen har vi kunnet sørge for, at sporten har kunnet afvikles under trygge forhold for alle. I oktober måned kom så endnu en restriktion med kravet om mundbind. Endnu en ændring af vores dagligdag. Året sluttede med endnu en nedlukning - men det var tæt på jul og nok forventet. 

Vi har benyttet nedlukningerne til at få malet og renoveret i hallen. Stor tak til Tage og Erling for en kæmpe indsats også i 2020. Endvidere en stor tak til Ib, som har stillet op igen og igen for at udføre ekstra rengøringer af alle kontaktpunkter midt på dagen, så alle har kunnet føle sig trygge ved at dyrke sport i Øster Hornum Hallen. Økonomisk har vi lige nøjagtigt klaret det. 

En stor tak også til alle vore brugere, som har gjort det let for os som idrætshal at komme med budskab om restriktioner, indskrænkninger og andre besværligheder. I har været imødekommende og hele tiden søgt dialogen og samarbejdet. Øster Hornum Hallen er kommet helskindet gennem et år med corona. Vi ser lyst på fremtiden uden corona.  

Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse af regnskab for 2020

Kassereren fremlagde regnskabet. Årets resultat er et overskud på 1.268 kr. Resultatet er påvirket af Corona-nedlukningen, som har forhindret al udlejning til private arrangementer. Foreningerne er blevet faktureret i henhold til planlagte timer, idet kommunen har bevilget lokaletilskud til fakturerede og betalte timer i henhold til den oprindeligt fastlagte fordeling af timerne i hallen. Likviditeten er positivt påvirket af udskudt betaling af A-skat.

Regnskabet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag til ændring af vedtægterne: §8 1. Punktum ændres til: Institutionen ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

§8, 3. Punktum ændres til: Øster Hornum Idrætsforening, Øster Hornum Seniorer (tidligere Pensionistforening), Øster Hornum Borgerforening, Øster Hornum Fitness og de samlede uniformerede korps udpeger hver et medlem.

Forslaget blev godkendt og skal i henhold til §14 behandles på en følgende generalforsamling, der skal afholdes efter mindst 14 dage og højst 2 måneder.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

På valg var Per Lyngberg Andersen og Jørgen Kvist. Begge blev genvalgt.

Mette Vestergaard indtræder i bestyrelsen i stedet for Morten Sigaard, som har ønsket at udtræde.

Iver Poulsen, kasserer, ønskede efter 29 år at udtræde af bestyrelsen. I hans sted blev Susanne Severinsen udpeget af de samlede uniformerede korps.

Til suppleant blev Helle Christensen valgt.

Valg af revisor: Revisionsfirmaet Kresten Hyldahl blev genvalgt.

Eventuelt

Formanden takkede den afgående kasserer for mange års arbejde. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Birgitte Bak Sørensen. Næstformand Per Lyngberg Andersen. Kasserer Susanne Severinsen. Sekretær Rikke Pedersen. Medlem Jørgen Kvist. Medlem Jens Hilligsøe. Medlem Lene Kristensen. Medlem Jenny Andersen. Medlem Mette Vestergaard

 

e-max.it: your social media marketing partner