Som bekendt opereres der fra staten og fra Rebild Kommunes side med et projekt »Frie bymidter«, hvor Rebild Kommune som den eneste i Nordjylland har fået tilsagn fra staten om medfinansiering af projektet for Støvring midtby.

 

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

STØVRING: Støvring-Sørup Lokalråd er gået aktivt ind i arbejdet med at afdække de muligheder, som rådet ser i den kommende proces for at skabe en mere aktiv op nutidig / opdateret bymidte i Støvring, inden for det område, som er afsat til dette projekt.

For kort tid siden havde Folkebladet Rebild muligheden for at følge med, idet en gruppe med tilknytning til Støvring-Sørup Lokalråd gik en tur omkring i bymidten for at se på de gode og mindre gode forhold, der i dag hersker for at skabe en sikker skolevej for børnene i Støvring. Lokalrådets følgegruppe består i denne sammenhæng af Ole Bæhr, Marc Leander Pilgaard og rådets formand Mogens Dam Andersen.

Lyskrydset Hobrovej / Jernbanegade / Viborgvej

Med udgangspunkt i lyskrydset Hobrovej / Jernbanegade, der ligger umiddelbart tæt ved Bavnebakkeskolen, så er der på alle måder trafikale udfordringer, idet krydset er ét af de mest trafikerede kryds i Støvring, og naturligt nok ét af de mest anvendte krydsningspunkter for elever, der kommer fra området øst for Hobrovej. Ved at lede nogle elevers skolevej andre steder hen til at krydse Hobrovej, kan denne overgang aflastes mht. skolebørns færdsel.

Udkørsel fra Solparken og Hjordalsvej

Udkørslen til Hobrovej fra »SuperBrugsen« og »Nybolig« skaber nogle farlige og tildels uoverskuelige forhold – og det samme gælder udkørslen fra den tidligere ALDI bygning, som fremover kommer til at være REMA 1000’s nye hjemsted. Her er der ganske vist cykelstier på begge sider af vejen, men krydsning af Hobrovej øst / vest bør tilgodeses i dette område, for der sker nogle utilsigtede krydsninger, som er trafikfarlige for særligt skolebørn.

Som forholdsvis nyanlagt vej, vurderer følgegruppen forbindelsen fra Hobrovej til Støvring Ådale, incl. broen med cykelsti og fortov i begge sider, som ganske sikker skolevej. Eneste anke er ind- og udmundingen af Borups Alle (til højre i baggrunden), da der her kører mange tunge køretøjer, incl. bustrafik og lastvognstog på gennemfart.

Den nye vejbro over jernbanen til Støvring Ådale

Det må forventes, at skolebørn fra Støvring Ådale, der fremover vil få brug for at søge ad Hobrovej, vil krydse jernbanen ad den nye vejbro i det nordlige Støvring. Her er der samtidig ret gode forhold for specielt cyklister, da der er cykelstier på begge sider og vejnettet er udført med gode oversigtsforhold. Måske lige bortset fra ud- / indmundingen af Borupsallé, hvor der er stærk færdsel af busser og andre tunge køretøjer. Området omkring den nye vej- / cykelbro til Støvring Ådale er ganske vist beliggende uden for området »Frie bymidter«, men der vil efter rådets opfattelse fremadrettet ske en vis »skoletrafik« ad denne vej.

Følgegruppen med Marc Leander Pilgaard, Ole Bæhr og Mogens Dam Andersen forstår ikke helt meningen med en evt. kommende ny og ekstra bro over jernbanen, når det angår »sikkerskolevej«. Blot nogle meter mod syd ligger en tunnel under jernbanen, som med en øget fokus på sikkerhed ad Kærvej kan føre skolebørn sikkert til og fra Bavnebakkeskolen.

Endnu en bro over jernbanen?

Følgegruppen har også set på den idé, som er beskrevet med endnu en bro over jernbanen, der forbinder det nye område med Sundhedshus / »Brikken« og Jernbanegade. Der er allerede beskrevet en broforbindelse ved den nye vej »Støvring Ådale«; der findes en trappe og lift- ordning til gangbroen over jernbanen, og kun få meter mod syd kan en allerede eksisterende tunnel-forbindelse under jernbanen anvendes som skolevej, hvilken den allerede bliver i nogen grad.

– Derfor har vi fra følgegruppen svært ved at se nytten af endnu en (og dyr?) broforbindelse over jernbanen / Støvring Ådale og Borupsallé til Jernbanegade, siger Mogens Dam Andersen på følgegruppens vegne.

Krydset Mosbæksallé / Borupsallé og Kærvej

Anvender man den trafiksikre tunnel, umiddelbart syd for jernbanestationen / »Brikken«, bringer det eleverne fra Støvring Ådale, der søger til midtbyen / Bavnebakkeskolen, til Kærvej, hvor der med lyserødt asfalt er markeret en overgang. Denne overgang kan ved første øjekast virke forholdsvis trafiksikker, men der er megen tung trafik og buskørsel på stedet. Her bør der sættes ind med fx en overgang og evt. en lysregulering i skoletiden.

Ser man på den forholdsvis nye overgang med fodgængerfelt ved Citycentret / Hobrovej, har denne efter følgegruppens opfattelse været fejlplaceret fra start – igen med hensyn til den sikre skolevej. I fortsættelse af en sikring af Kærvej som skolevej, bør dette fodgængerfelt flyttes mod nord, på den anden side af Bavnebakken, så skolebørn skal krydse én vej færre. Endnu en observation er, at fodgængerfeltets belysning ikke kan ses på afstand, da belysningen dækkes af træernes kroner langs Hobrovej.

Fodgængerfelt ved City Centret / Hobrovej

Et forholdsvist nyt fodgængerfelt ved Hobrovej, hvor Kærvej munder ud i Hobrovej, bør flyttes nogle meter mod nord, så »skoletrafik« ikke skal krydse endnu en vej, nemlig Bavnebakken. Ved en sådan løsning, kan såvel krydset ved Jernbanegade / Viborgvej aflastes, og elever, der anvender dels Jernbanegade og dels Kærvej på vej mod Bavnebakkeskolen, kan gå / cykle direkte til skolens indgang.

Opfordring til debat og dialog

Lokalrådet for Støvring-Sørup har med denne »rundgang« i området, som er omfattet af projekt Frie Bymidter, peget på nogle forhold, der kan sikre skolevejen for elever til primært Bavnebakkeskolen – med skolevej, der primært ligger øst for Hobrovej. Vi håber fra Lokalrådets side, at både læsere af Folkebladet Rebild og i øvrigt interesserede forældre til børn, der færdes i Støvring midtby, vil interessere sig for forholdene og gerne blande sig i såvel den nuværende debat og en kommende dialog, når Rebild Kommune senere i år åbner for det, slutter Mogens Dam Andersen, formand for Støvring-Sørup Lokalråd.

Lyskrydset Hobrovej / Jernbanegade / Viborgvej er egentlig sikker nok, men belastningen er stor, og dele af skoletrafikken kan med fordel ledes ad andre veje, mener følgegruppen: Ole Bæhr, rådets formand Mogens Dam Andersen og Marc Leander Pilgaard.

Som forholdsvis nyanlagt vej, vurderer følgegruppen forbindelsen fra Hobrovej til Støvring Ådale, incl. broen med cykelsti og fortov i begge sider, som ganske sikker skolevej. Eneste anke er ind- og udmundingen af Borups Alle (til højre i baggrunden), da der her kører mange tunge køretøjer, incl. bustrafik og lastvognstog på gennemfart.

Følgegruppen med Marc Leander Pilgaard, Ole Bæhr og Mogens Dam Andersen forstår ikke helt meningen med en evt. kommende ny og ekstra bro over jernbanen, når det angår »sikkerskolevej«. Blot nogle meter mod syd ligger en tunnel under jernbanen, som med en øget fokus på sikkerhed ad Kærvej kan føre skolebørn sikkert til og fra Bavnebakkeskolen.

Krydset Borupsallé / Kærvej i Støvring vurderer følgegruppen som trafikfarligt i sin nuværende form. Hvis krydset trafiksikres med minimum ét eller to fodgængerfelter (ét i hver retning) eller en regulær lysregulering (evt. kun morgen og eftermiddag), vil adgangen til og fra Bavnebakkeskolen være en ganske sikker skolevej.

Krydset Borups Allé / Kærvej i Støvring vurderer følgegruppen som trafikfarligt i sin nuværende form. Hvis krydset trafiksikres med minimum ét eller to fodgængerfelter (ét i hver retning) eller en regulær lysregulering (evt. kun morgen og eftermiddag), vil adgangen til og fra Bavnebakkeskolen være en ganske sikker skolevej.

Ser man på den forholdsvis nye overgang med fodgængerfelt ved City Centret / Hobrovej, har denne efter følgegruppens opfattelse været fejlplaceret fra start – igen med hensyn til den sikre skolevej. I fortsættelse af en sikring af Kærvej som skolevej, bør dette fodgængerfelt flyttes mod nord, på den anden side af Bavnebakken, så skolebørn skal krydse én vej færre. Endnu en observation er, at fodgængerfeltets belysning ikke kan ses på afstand, da belysningen dækkes af træernes kroner langs Hobrovej.

e-max.it: your social media marketing partner