Af Jeanette Sagan, Peter Bak,
Anders Norup og Søren Konnerup, byrådsmedlemmer (R) RebildListen

Byrådet i Rebild Kommune har netop vedtaget budget for 2017. I RebildListen valgte vi at være en del budgetforliget, da vi ønsker, at samarbejde konstruktivt for Rebild Kommunes borgere og ansatte.
I budgetforliget, fik vi sat solide aftryk, som også var med til at sikre årene frem, også efter 2017. Dermed fik RebildListen opfyldt langt de fleste af de ønsker til budgettet, som vi bød ind med.

Vi er især tilfredse med, at der blev penge til:
Bedre normering i børnehaverne.
Flere penge til de ældre end i basisbudgettet.
At besparelserne på de frivillige arbejde på ældreområdet blev halveret.
At skoleområdet får tilført ekstra penge i 2018.
 
På anlægsområdet hæfter
vi os især ved:
Suldrup Børnehave, som får en nødvendig tilbygning.
100-personers salen i Skørping.
Multibane i Suldrup.
Mulighed for at få 1.-salen på den gamle højskole gjort færdig.
 
Samlet set et solidt budget for 2017 og overslagsårene, hvor RebildListen som sagt valgte at medvirke konstruktivt i forhandlingerne, bl.a. baseret på en skattestigning, som vi var med til forvalte på ansvarlig vis, idet Rebild Kommune især i 2018 og 19 stod overfor nogle særdeles svære økonomiske udfordringer. Udfordringer, hvor en beskeden skattestigning nu forhindrer, at der kommer massive besparelser i de år.
Slutteligt glæder vi os over udtalelse fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V), i forbindelse med de kommunale budgetter, som bl.a siger om denne særlige mulighed for skattestigning ”...en ordning, hvor der lokalt har været mulighed for at tilpasse skatten. Det er en vigtig del af det lokale demokrati”.
At være ansvarlige, og søge indflydelse, til glæde og gavn for borgere og ansatte i vores lokale demokrati, det vægter vi højere end landspolitiske principper.

Der er hverken guld eller grus.

Læs mere ...

Af Konservative Rebild:
Lene Aalestrup, Reites Allé 4, Støvring Holger Pedersen, Linalyst 53, Nørager

For første gang i Rebild Kommunes levetid, er Konservative ikke med i budgetforliget. Langt hen ad vejen er vi enige i anlægsinvesteringerne, og vi har undervejs i forhandlingerne deltaget konstruktivt.
Vi mener ikke, at den regning forligspartierne bag budgetaftalen pålægger Rebilds borgere med en skattestigning er rimelig. Det er muligt på anden vis, at sikre en økonomisk ansvarlig drift via optimering, servicetjek ”i eget hus” samt med en god, konstruktiv og fornuftig tilgang til brug af kommunens ressourcer.
En borger i Rebild Kommune, der årligt tjener 467.000 kr. med et personfradrag på 44.000, skal betale 1.692 kr. mere i skat årligt. Det er penge fra borgerens lomme direkte ned i kommunekassen. En kommunekasse, der i denne byrådsperiode har finansieret mange mærkelige tiltag.
Rebild er ikke nogen fattig kommune. Beskatningsgrundlaget ligger forholdsvist højt sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner. Er det rimeligt, at klemme skatteskruen yderligere? Er det ikke mere rimeligt, at forlange, at politikerne bruger fornuften frem for kommunekassen?
Vi må nu konstatere, at vi ikke længere er den ”billigste” bosætningskommune i Nordjylland. Hvilken betydning får det for den fremtidige bosætning i kommunen? Vil vi fremover kunne tiltrække borgere og skatteydere i samme omfang som hidtil?
Kultur- og Fritidsudvalget er pålagt en besparelse på 1 mio. i 2017. I forvejen er området belastet af en merudgift i 2016 på 1,2 mio. og 300.000 i 2017. Denne besparelse vil i den grad ramme vort kultur- og fritidsliv og ikke mindst de mange frivillige, som yder en kæmpe indsats til gavn for Rebilds borgere. Vi har mere end svært ved at se, hvor kernevelfærden bliver styrket og hvordan Nordjyllands sundeste borgere bliver endnu sundere.
I budgetforliget er der spenderet 2,5 mio. på en kunststofbane i Bælum. Banen vil ikke blot belaste anlægsbudgettet i 2017, men også belaste både anlægs- og driftsbudget i årene fremover. Dette sker samtidig med, at der spares 3 mio. på ældreplejen. 950.000 af denne besparelse rammer alene budgettet til aktivering samt støtte til frivilligt arbejde på ældrecentrene. Konservative ville fastholde budgettet til ældreplejen på samme niveau som i 2016 og samtidig iværksætte en analyse af ældreområdet, som kan afdække, hvor der kan spares uden at forringe servicen for den enkelte borger.
I løbet af 2017 vil der blive indført affaldssortering i Rebild Kommune. En plan, som allerede er iværksat og indkrævet penge til hos borgerne via renovationsafgiften. Der står i alt 6 mio. på en øremærket konto til investeringen. Vi stiller spørgsmål til lovligheden af, at de penge ikke anvendes til formålet, men indkøb af skraldespande ifølge budgetforliget finansieres via leasing. Offentlige energiselskaber og lignende må ikke fortage opsparing uden de er budgetteret til et bestemt formål. Pengene må ikke bruges til polstring af kommunekassen.

Enhedslisten Rebild holdt søndag den 9. oktober ekstraordinært afdelingsmøde.

Læs mere ...

Borgerforeningerne i Øster Hornum og Guldbæk har bedt vidensjurist og lektor Sten Bønsing og advokat Anders Hjulmand, om at vurdere kriterierne for at udstede en gravetilladelse til en grusgrav mellem de to byer.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00