Teknik og Miljøudvalget besluttede på sidste møde at etablere en busrute mellem Skørping og Bælum hver søndag aften.

Læs mere ...

REBILD: Vi siger nej tak til statens tilbud

Læs mere ...

Vi vil gerne rette en tak til Ældrerådet i Rebild Kommune for at sætte fingeren klart på det ømme punkt: Der er brug for flere varme hænder på ældrecentrene – ikke for mere personale til at lave varm mad.
Der er på ældrecentrene arbejdet målrettet med at få en optimal måltids-oplevelse, med at få bedre kvalitet i den centralt producerede mad og at få skabt noget hygge omkring anretning, borddækning og spisning. Det er gennemført uden at det tager en masse ressourcer fra det personale, som er hårdt presset for at levere personlig pleje og omsorg til beboerne. Medarbejderne må løbe stærkt i det daglige og det høje tempo går ud både medarbejderne og de ældre – det er den væsentligste udfordring på vores ældrecentre.
En del af byrådet har siden sidste valg forsøgt gentagne gange, at få ødelagt den velfungerende løsning, hvor maden til de ældre produceres centralt på køkkenet på Mastruplund – og så opvarmes, færdig-tilberedes og anrettes ude i bo-enhederne.
Forvaltningen har regnet på hvad det vil koste, at leve op til de ønsker nogle partier har fremhævet som argumenter mod central madlavning. De mener, at madlavningen skal ske tæt på de ældre og med inddragelse af beboere til at skrælle kartofler etc. Det vil kræve at madlavningen fremover sker ude i bo-enhederne fra bunden af. Prisen er ekstra personaleforbrug for 10 millioner årligt. Det vil være en vanvittig prioritering af ressourcerne – og det vil kun gavne nogle få af de mest friske beboere på ældrecentrene, mens dem der har brug for personlig pleje og omsorg fortsat må leve med mangel på varme hænder.
Socialdemokraterne ønsker at prioritere varme hænder og håber byrådet vil bakke op om sundhedsudvalget og ældrerådet på dette punkt.

 

Af Henrik Christensen, byrådsmedlem (S), Rebild kommune, Grønnegade, Bælum.

Thøger Elmelund Kristensen, byrådsmedlem (S), Rebild kommune, Øster Hornum, Støvring

Byrådet har måttet prioritere mellem sine by-sprednings-drømme, efter at Erhvervsstyrelsen sidste år belærte Rebild Kommune om reglerne for at inddrage nye arealer til byudvikling. Hvis Kommuneplan 2017 vedtages som fremlagt, kan kun to mark- og skovarealer nord for Skørping blive forvandlet til boligkvarterer i perioden frem til 2021. Heldigvis.

Læs mere ...

Vi skal sikre, at I forældre ved i god tid, hvor jeres barn skal passes, og de seneste måneder har det i Støvring knebet med at overholde at give besked to mdr. før pasningsbehov, som der ellers er vedtaget.
På RebildListens initiativ blev der sat fokus på dette, og det er lykkes nu, at Rebild Kommune kan give jer besked to mdr. før pasningsbehov.
På det seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, foreslog RebildListen at forbedre de nuværende to mdr., til at forældre får besked mindst tre mdr. før pasningsbehovet.
Et enigt udvalgt besluttede at fremsætte dette ønske i de kommende budgetforhandlinger, med håbet om, at et flertal i byrådet vil prioritere 400.000 kr. dertil.
Vi har stor forståelse for, at forældre har brug for den information for at få hverdagen til at fungere. Selvfølgelig et det også et budskab, vi håber, potentielle tilflyttere vil få øje på, så det kendskab håber vi, at tilfredse forældre fremover kan være med til at sprede.

Af Jeanette Sagan, Søren Konnerup, Peter Bak, RebildListen

29% af landets vindmøllekapacitet er placeret i Nordjylland. Det er voldsomt i forhold til Nordjyllands størrelse.

Læs mere ...

REBILD: Der var både enighed og klapsalver, da Alternativet Rebild valgte de to kandidater, der skal sikre partiets første pladser i Rebild Byråd.

Læs mere ...

Vi bliver i sidste uge kaldt løgnagtige af De Konservative og vi får at vide, vi ikke er faktuelle?
For både at tilbagevise at vi lyver, og for at vise, at vi faktisk er 100% faktuelle, skriver vi nu lige et kort svar på jeres ytringer.
Den 30. april 2015: De Konservative støtter og stemmer for et forslag fra forvaltningen om, ”at der arbejdes videre med realisering af brugen af tomgangsramte almene boliger på ældre- og handicapområdet, således disse eventuelt kan anvendes til anden målgruppe herunder som permanente familieboliger til flygtninge”.
Den 28. maj 2015: De Konservative støtter et forslag fra forvaltningen, som går ud på, ”at det drøftes, hvorvidt 25 af de nuværende ledige ældreboliger skal udbydes til leje for andre målgrupper, fx. Flygtninge”.
Begge forslag kommer for at frigøre boliger fra ældreområdet til alternativ brug. Altså for at gøre det muligt at flytte flygtninge ind i ældreboligerne.
Den 15. juni 2016: Holger Pedersen fremsætter et forslag om, at der arbejdes videre med et forslag om at ældreboligerne tømmes i Nørager så de kan tilbydes til flygtningene?
Når vi nu sidestiller det med Holger Pedersens læserbrev, hvor han mener der er for mange flygtninge i Nørager. Så spørger vi os selv, hvordan kan I påstå vi er løgnagtige. Vi har blot forholdt os til netop jeres egne forslag om, at flygtningene skal bo i ældreboligerne i Nørager?
Vi så da helst, vi ikke blev beskyldt for at være løgnagtige. Men faktuelt er det bare sådan, at de Konservative har brugt tiden i byrådet på, at åbne for muligheden for flygtninge i ældreboligerne og arbejdet for at netop Nøragers ældreboliger skulle fyldes med flygtninge.

Af Kim Edberg Andersen,
medlem af bestyrelsen DF-Rebild
og Tommy Degn, formand for
bestyrelsen DF-Rebild

Efter en tid med livlig debat om placering af flygtninge på Nørager Ældrecenter og om antallet af flygtninge i Nørager, er det tid at reflektere.

Læs mere ...

På vegne af RebildListen:
Jeanette Sagan, næstformand,
Sundhedsudvalget,
Søvænget 6, Suldrup.

Anders Norup, formand for
Børne- og Ungdomsudvalget,
Ved Bjerget 3, Støvring

Nu er en nærmere forklaring om ældreområdet i Rebild Kommune vist på sin plads.
Det er ganske vist, at ældreområdet fik 5 mio. kr. ekstra i ét år i 2016, da ældrepuljen forsvandt. Det blev besluttet i budgetaftale 2016, som 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stod bag. Og i samme aftale besluttede samme byrådsmedlemmer, at Sundhedsudvalget skulle tilpasse kapaciteten på ældrecentrene, så de fra 2017 kunne drives 5 mio. kr. billigere.
Altså en bred budgetaftale om:
5 mio., som er en et-årig bevillig i 2016.
5 mio., som en hensigt om at finde 5 mio. på kapacitetstilpasning inden 2017.

Kapacitetstilpasningen i budgetaftale 2016 - den blev ikke gennemført som aftalt. Og det er da en ærlig sag, at byrådsmedlemmer skifter mening. Men så har man altså et medansvar for at budgettet skrider og de 5 mio. mangler i 2017.
Så når der er 10 mio. kr. mindre til ældre i 2017, så har det intet som helst med beslutningen om dette års budget at gøre. Den regning kan føres direkte tilbage til sidste års budgetforhandlinger, som 24 byrådsmedlemmer har ansvaret for, og som nogle af parterne alligevel ikke ønskede at gennemføre.
Og det var et enigt Økonomiudvalg, der i 2016 ydermere påbød Sundhedsudvalget at finde besparelser på 4 mio. kr. for 2017 og frem.
Besparelser, som et enigt Sundhedsudvalget fandt med stor bekneb, og som ikke undgik at berøre ældreområdet. Derfor bad et enigt Sundhedsudvalget i samme omgang om kompensation for de førnævnte 2 x 5 mio. kr.
RebildListen og de øvrige forligsparter, der står bag budget 2017, er kommet Sundhedsudvalgets i møde med følgende positive muligheder for udvikling fremadrettet:
5 mio. til afdækning af kapacitet, der ikke blev gennemført.
1 mio. kr. til styrkelse af ældreområdet og dermed mulighed for tilbagerulning af besparelser.
1 mio. kr. til nyt omsorgssystem.
900.000 kr. klippekortsordning forudsat finanslovsmidler.
950.000 kr. delvis tilbagerulning af besparelse på aktiviteter og frivillige på ældrecentrene.
50.000 kr. tilbagerulning af besparelse på hjælpemidler.
175.000 kr. tilbagerulning af besparelse sygeplejen.
800.000 kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmeplejen, Kompetenceløft hjemmesygeplejen, samt fast tilknyttede læger på ældrecentre.
700.000 driftsoptimering Nørager Ældrecenter.
1 mio. velfærdsinvesteringspulje, som udvalg kan byde ind på.

Så hvis vi hæver os op i helikopteren, så er det vores oplevelse, at såvel Sundhedsudvalg som forligsparter bag budget 2017 arbejder langsigtet og visionært for alle i Rebild kommune.

Af Gert Fischer,
gruppeformand Venstre,
Rebild kommune.

For første gang - jeg ved knap, hvor langt tilbage i tiden - så er Venstre ikke med i et budgetforlig. Et budgetforlig for 2017 med skattestigninger, der spænder fra Enhedslisten til Radikale og Rebildlisten.
Først vil jeg sige, at der er mange positive elementer i budgettet, som vi bakker 100 % op omkring, ja, flere af forslagene har vi selv bragt frem.
Med udgangspunktet: Vi holder, hvad vi har lovet næsten 5000 borgere/vælgere ved seneste kommunevalg, samt nyligt trufne beslutninger i byrådet. Her går vi ikke på kompromis med vor troværdighed.
Derfor er der mindst fem områder, som Venstre ikke kan stemme for:
1. Skattestigning: I valgprogrammet har syv valgte Venstrefolk skrevet - og skrevet under på, at: ”Skattestop”? – Ja, selvfølgelig. Det skal fastholdes og profileres, så skatteydere får øje på Rebild Kommunes mange tilbud - og Regionens laveste skatteprocent”.
2.  Skole-børneområdet: Det var besluttet, at der skulle tilføres 7 mio. Det holdt Venstre naturligvis fast i. Der blev desværre kun tilført 4 mio. i forliget!
3. Ældreområdet: Her fastholder Venstre uændret budget, men foreslår, at der skal igangsættes en ekstern undersøgelse for at begrænse forbruget uden serviceforringelser. Desværre besluttede ”de andre”, at der i 2017 fratages ældreområdet kr. 3.175.000,- i forhold til 2016!
4.  Nye skraldespande: Her har borgerne gennem årene indbetalt flere mio. til indkøb af nye. For at ”pynte” på budgettet, vil forligspartierne nu i stedet lease. Det er altså ikke i orden !
5.  Nørager Ældrecenter: Dele af centeret lukkes, trods nylig anden beslutning.
Vi er ikke ”sure” i Venstre, men overraskede, fordi vi ikke kom med i budgettet. Det er tankevækkende og uretfærdigt, at vor kommune, som en af de økonomisk stærke, nu skriver en unødvendig regning ud til borgerne på næsten 18 mio. Og det uden at løse økonomien for vore kerneområder: Børn, skoler og ældre.

Af Jeanette Sagan, Peter Bak,
Anders Norup og Søren Konnerup, byrådsmedlemmer (R) RebildListen

Byrådet i Rebild Kommune har netop vedtaget budget for 2017. I RebildListen valgte vi at være en del budgetforliget, da vi ønsker, at samarbejde konstruktivt for Rebild Kommunes borgere og ansatte.
I budgetforliget, fik vi sat solide aftryk, som også var med til at sikre årene frem, også efter 2017. Dermed fik RebildListen opfyldt langt de fleste af de ønsker til budgettet, som vi bød ind med.

Vi er især tilfredse med, at der blev penge til:
Bedre normering i børnehaverne.
Flere penge til de ældre end i basisbudgettet.
At besparelserne på de frivillige arbejde på ældreområdet blev halveret.
At skoleområdet får tilført ekstra penge i 2018.
 
På anlægsområdet hæfter
vi os især ved:
Suldrup Børnehave, som får en nødvendig tilbygning.
100-personers salen i Skørping.
Multibane i Suldrup.
Mulighed for at få 1.-salen på den gamle højskole gjort færdig.
 
Samlet set et solidt budget for 2017 og overslagsårene, hvor RebildListen som sagt valgte at medvirke konstruktivt i forhandlingerne, bl.a. baseret på en skattestigning, som vi var med til forvalte på ansvarlig vis, idet Rebild Kommune især i 2018 og 19 stod overfor nogle særdeles svære økonomiske udfordringer. Udfordringer, hvor en beskeden skattestigning nu forhindrer, at der kommer massive besparelser i de år.
Slutteligt glæder vi os over udtalelse fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V), i forbindelse med de kommunale budgetter, som bl.a siger om denne særlige mulighed for skattestigning ”...en ordning, hvor der lokalt har været mulighed for at tilpasse skatten. Det er en vigtig del af det lokale demokrati”.
At være ansvarlige, og søge indflydelse, til glæde og gavn for borgere og ansatte i vores lokale demokrati, det vægter vi højere end landspolitiske principper.

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00