Prøv en morgen at stå ved Buderupholmvej mellem Støvring og Skørping, den ene bil efter den anden passerer forbi, en del af trafikken er lastbiler eller anden tung trafik og blandet med denne trafik er der også mange cyklister.
I de kommende år må vi forvente at denne trafik kommer til at stige endnu mere i takt med den udvikling, der sker i begge byer. Samtidig så sker der en øget brug af Rold Skov som fritidsområde, hvor det i øjeblikke er især aktiviteter på mountainbike, der er mange af.
Alt dette skal foregå på en smal snoet vej gennem Rold Skov.
Jeg mener, at det er vigtigt, at der snarest muligt sker en forbedring af vejen mellem Skørping og Støvring. Der kan selvfølgelig overvejes muligheder for at finde mulighed for en hel ny vejforbindelse, men en oplagt mulighed vil være at den nuværende vej forsynes med cykelsti, således at cyklister kan færdes i sikkerhed. Samtidig bør der ses på de steder på strækningen, hvor der er behov for forbedringer – som eksempelvis lidt bedre plads i svingene. Dette vil være med til at en god vejforbindelse mange år frem.
Det vil ikke kun være strækningen mellem Skørping og Støvring, der bør forbedres – også forbindelsen fra Buderupholmvej til Gammel Skørping bør medtages i samme omgang, således at vejadgangen til Gammel Skørping bliver mere optimal.
Forbedringerne af Buderupholmvej skal selvfølgelig ske under størst muligt hensyn til naturen i Rold Skov, og om muligt skal der ske forbedringer for naturen. Dette kan eksempelvis være ved Buderupholmvejs krydsning af Lindenborg Å, hvor der skal ses på muligheden for en faunapassage.
Jeg håber, at byrådet søger for, at der snarest sker forbedring af Buderupholmvej, således at trafiksikkerheden bliver forbedret og der sker bedre fremkommelighed for både cyklister og bilister.
Af Birgitte Wilsted Simonsen, Tranebærvej 48, Støvring.
Kandidat til Kommunevalget 2017 for de Konservative.

Byrådet i Rebild kommune skal til at beslutte, hvordan den fremtidige skolestruktur i Støvring by skal se ud.
Derfor er der begyndt at dukke læserbreve op i de lokale medier, om hvordan vi skal håndtere denne fremtidige skolesituation.
Som formand for Børne- og Ungdomsudvalget, som har det politiske ansvar for skolerne i kommunen, vil jeg naturligvis bidrage til denne debat.
Vi er i den lykkelige situation, at elevtallet ifølge de seneste prognoser er stigende i Støvring by - glædeligt, men også en udfordring for os.
Fra forskellig side er der budt ind med holdninger og forslag om ”at vi endelig ikke skal bygge for småt!”  og at vi skal ”bygge en helt tredje skole i byen” evt. en fælles overbygningsskole, i stedet for at udbygge de to yderst velfungerende skoler vi har i forvejen. Og som - meget praktisk -  ligger i hver sin ende af byen, der hvor byudviklingen sker.
Jeg mener ikke tiden er inde til at bygge en tredje skole i Støvring.
Prognoserne er for usikre efter min mening, da det vil kræve et stadigt stigende antal tilflyttere til byen hvert år i mange år fremover - ja, måske de næste 20 år. Ellers kan vi risikere, at stå med ”tre halve skoler” om nogle år.
Ca. 100 unge menneske siger ”pænt farvel” til folkeskolerne i Støvring hvert år. Dette tal skal ikke kun udlignes af nye børn, for det giver mening at bygge en tredje skole (min. to spor) Tilstrømningen af nye elever skal være meget større, måske 150 børn! Hvert år!
Kan vi regne med, at det vil ske - ikke ud fra de tal vi kender.
”Hvad så med at bygge en fælles overbygningsskole for Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen?”
De skolefolk (og forældre) jeg har talt med både lokalt i byen og rundt om i landet, hvor man har afprøvet denne løsning, er langt fra entydigt positive.
Begrundelsen og bekymringen herfra lyder, at de allerede eksisterende skoler mister deres faglige dynamik og progressivitet, og den sociale læring, hvor mindre børn lærer af og spejler sig i de ældre elever går tabt, hvis overbygningsklasserne forsvinder.
Så den løsning er ”no go” for mig.
Min opfordring til mine politiske kolleger i byrådet, og de mange, der håber på at blive valgt til november, skal derfor lyde.
Lad os nu lige få lidt ro på og i første omgang få afsat de 24 mio. som de nødvendige tilbygninger og investeringer der er helt nødvendige,  så Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen kan rumme den stigende elevtilgang,  vi ved, der kommer.
Dog først om nogle år.

Af Klaus Anker Hansen, Den Sociale Fællesliste (L),
formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Rebild Kommune
  

Nu er tiden inde til at sikre, at pleje- og omsorgsområdet ikke skal blive ved med at holde for. Det er vigtigt, at vi ikke mister nærværet og trygheden i mødet med borgerne. Det skal være værdigt at blive ældre, og det skal være sjovt at gå på arbejde for vores personale.
Det bliver det ikke ved med at være, hvis sparekniven bliver ved med at ramme de ældre.
Den tidligere budget-beslutning, hvor antallet af ældre til og med 2018 blev fastfrosset, den bliver vi nødt til at erkende, ikke kan holde indtil da. Det er helt afgørende for seniorer i Rebild kommune, at der mødes vilje til at genoverveje, om det er muligt at tildele området de penge, der rent faktisk svarer til det antal +65 årige, der bor i kommunen, især set i lyset af, at antallet er steget med 34 % de seneste 10 år. Det sammen med, at målgruppen også stiger de næste 10 år med yderligere 30 %, gør, at Det Konservative Folkeparti ønsker at den tidligere beslutning om fastfrysning rulles tilbage.

Jeanette Sagan (C), næstformand i Sundhedsudvalget

Kommunalvalget nærmer sig, og derfor tager det også til med læserbreve i de lokale medier. De er fulde af gode ideer og intentioner, og der bliver bl.a. skrevet om kapacitetsudfordringer, helhedsplaner, udvikling, lokale arbejdspladser, skoler, kulturhuse, fællesskab, frihed og bedre rammer. Tilsyneladende er der stor enighed om, hvad der er vigtigt for Rebild Kommune lige nu. Sådan var det også ved sidste valg. Derfor er der al mulig grund til, at vi denne gang gør en ekstra indsats for at gøre den tilsyneladende enighed til et godt udgangspunkt efter valget. Vi må et spadestik dybere!
Samfundets nuværende og kommende udfordringer kalder på sammenhold og fællesskab, hvis vi vil lykkes med opgaven. Vi må finde sammen som mennesker, hvis vi skal gøre noget ved verdens udfordringer – lokalt, nationalt og globalt. Vi skal gå forrest, fordi vi er de privilegerede. Hvis vi ikke gør, hvem skal så? Vi skal have modet til at sætte os ud over partitilhørsforhold og sammen med andre finde løsninger, der kan løfte os alle i Rebild Kommune. Løsninger som ikke kun er gode for den enkelte, men for hele fællesskabet.
Det forudsætter tillid og ærlighed. Det kræver, at vi tør gå det spadestik dybere og være åbne i forhold til, hvad det er, der driver os. Hvad er det for værdier, som vi står for? Er de centreret omkring os selv som individer og egne personlige ambitioner? Eller har de mere tyngde og er drevet af ønsket om at gøre en forskel i en større sags tjeneste. Svarene på de spørgsmål er for mig langt mere interessante end alle de flotte og lovende overskrifter i læserbrevene.
”Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde, som da vi skabte dem”, lyder et af Albert Einsteins citater. Med inspiration fra det vil jeg med mit politiske arbejde forsøge at finde nye veje og løsninger på de udfordringer, som Rebild Kommune har nu og i fremtiden. Det kan Socialdemokratiet og jeg ikke alene, så derfor vil jeg søge det brede samarbejde sammen med andre, som også tør sætte sig ud over partitilhørsforhold og gå et spadestik dybere, fordi vi alle er optagede af at gøre en forskel i en større sags tjeneste.

Af Peter Hansen, Sætervej 19, 9520 Skørping,
byrådskandidat for Socialdemokratiet i Rebild Kommune.

 

REBILD: Du undrer dig måske over min og Venstres udmelding: ”Fra kornmark til lokale arbejdspladser”.

Læs mere ...

Ø. HORNUM: Tidligere på sommeren blev ØHI’s haltider i Øster Hornum Hallen for den kommende indendørssæson fordelt.

Læs mere ...

Efter nærlæsning af Budgetforslaget 2018 for Rebild Kommune på anlægssiden ser jeg til min forbavselse, at byrådet og teknisk forvaltning har sat 14,8 millioner kroner af til en jernbanebro ved Klepholmvej!
Desuden går der rygter om lukning af viadukten ved Kærvej.
Jamen kære borgere i kaosbyen Støvring. Det er da go’da mand økseskaft eller en ny udgave af Hugo-spillet. Hvor vil du hen, du?
Mage til makværk skal man lede længe efter. Se bare Google Map.
Klepholmvej til Hobrovej med stop ved Støvring Autoservice? Og hvor skal du så hen, du?
Til Støvring bymidte? Til Motorvejen? Til Hobro eller blot til svømmehallen eller tennisbanerne?
Den fornuftige og funktionelle løsning på passage fra Støvring Ådale til motorvejen er en ny jernbanebro ved Vaseholm ligeud af Møllegårdsvej og Over Bækken til motorvej syd. Det er en infrastruktur som duer. Samtidig bevares viadukten ved Kærvej af hensyn til beboerne i Volstedområdet. Inden Banestyrelsen ødelægger fornuftige trafikforhold i Støvring og omegn.
Håber man vil drøfte infrastrukturen i kaosbyen Støvring på det ”Krisemøde”, som Støvring-Sørup lokalråd indkalder til i Stubhuset torsdag den 7. september.

 

Af Axel René Aubertin,
næstformand og kandidat til
Rebild byråd for Oplandslisten.

Tirsdag den 22. august var jeg til orienteringsmøde om, hvad den gamle materielgård skulle bruges til efter fraflytning den 1. oktober 2017.

Læs mere ...

”Jeg er lykkeligt forelsket i livet. Taknemlig for det, som det har givet.”

Læs mere ...

Under punkt ”godkendelse af dagsorden” forsøgte jeg - sammen med andre - at få det lukkede punkt 129 gjort åbent.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00