Af Thorkild Bækkelund, Rafns Alle, Støvring

REBILD: Rebild kommunes såkaldte moderniseringsplan for ældreområdet bliver lige nu livligt debatteret - både på de sociale medier, på borgermøder og sikkert også i mange foreninger, der har frivillige inden for ældreområdet. Det offentliggjorte materiale bærer præg af det regnestykke, hvor antallet af ældre på plejecentrene skal tilpasses de midler, som politikerne stiller til rådighed og ikke hvordan de ældres livskvalitet og behov er på nuværende tidspunkt eller i fremtiden.

Alle forslagene i moderniseringsplanen begrænser de svage borgeres dagligdag, og der er ingen forslag i planen, som berører organiseringen af den samlede ældrepleje.

Jeg er af den overbevisning, at en stærk lokal forankring af ældreplejen i de eksisterende otte kommunale ældrecentre er en bedre mulighed, men den vej har forvaltningen ikke set i retning af. 

Fordelen ved at samle den udekørende ældrepleje på plejecentrene, hvor plejehjemslederen får det samlede ansvar for plejecentrets beboere og sammen med den kørende ældrepleje får indsigt i de hjemmeboende ældre i det lokale opland. Et sådant samarbejde vil give en optimal udnyttelse af personalet, som kan bakke op om hinandens arbejdsopgaver på forskellige tidspunkter af døgnet.

Fordelen vil også være, at det er samme personalegruppe, der besøger den ældre i deres hjem og oplevelsen af, at der kommer nye ældreplejere i hjemmet minimeres. Der vil opnås stor viden om en borgers helbredstilstand samt hvornår tiden er moden til at få borgeren flyttet på plejehjem, og det bliver dermed en ”kendt” borger, der flytter ind samt en borger, der er tryg ved et kendt personale og som har sit netværk i lokalområdet. Ældreplejerne udarbejder selv deres kørelister ud fra både lokalkendskab samt borgernes behov og undgår herved unødvendigt tomgangskørsel på de daglige ruter.

Plejecentrene skal være et naturligt omdrejningspunkt i den sidste del af et menneskes liv med fokus på en høj livskvalitet. Det opnås bl.a. ved at være i sit netværk, opleve aktiviteter omkring sig og være et samlingspunkt for  andre frivillige aktiviteter.

Jeg mener, at dette tankeeksperiment fjerner meget bureaukrati og flytter de centrale ”kolde” hænder til lokale ”varme” hænder. Der bliver skabt et godt lokalt arbejdsmiljø, som også tiltrækker kompetente og kvalificeret arbejdskraft. Overordnet udnyttes de ressourcer, der er stillet til rådighed, meget bedre og på den måde bliver alle vindere. Lige fra de ældre borgere, til den udekørende hjemmepleje, til plejecentrets personale samt plejecenterlederen.

e-max.it: your social media marketing partner