Af Carl Riis Østergaard.

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Sådan står der på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og via nedenstående link kan vi som borgere se hvor godt vi lovmæssigt er beskyttet mod uretmæssig behandling af offentlig myndighed og myndigheden får samtidig vejledning i generel forvaltningsret.

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/

Lovgivningsmæssigt bor vi godt og trygt i et retssamfund, men lidt anderledes ser det ud når man prøver det af i det virkelige liv i Rebild kommune.

Jeg har indklaget en byggesag for Folketingets Ombudsmand og det afstedkom en 5 siders juridisk redegørelse fra ombudsmanden om love og regler i både bygningsreglementet og forvaltningsloven, som skal respekteres og Rebild kommune blev bedt om at redegøre for det retslige grundlag for deres vurdering og afgørelse i sagen.

Det medførte efter ca. 2 mdr. overvejelser i kommunen og 2 rykkere fra mig følgende svar. Citat:

”Kommunen var bekendt med den praksis, som især er skabt via ombudsmandspraksis, om at der kan være pligt til at partshøre efter forvaltningslovens §19, selvom der er tale om at en bygherre for så vidt har ret til at opføre et givent byggeri, og om hvilke betragtninger der ligger bag denne praksis.

Det har imidlertid været kommunens vurdering i denne sag, at det pågældende projekt ikke medførte konkrete gener for dig som nabo. På den baggrund vurderede kommunen at partshøring kunne undlades.”

Hvorfor har vi mon love og regler, hvis de med så enkle midler kan jævnes med jorden. Det skal tilføjes at vurderingsgrundlaget er meget spinkelt idet der i byggesagen ikke indgår beskrivelse, skitse eller visualisering der viser at byggehøjden i skel til nabo bliver 3,50 m.

Jeg fremsendte målsat visualisering af dette til kommunen, men det valgte de at se bort fra, da det ellers kunne medføre en lovliggørelsessag p.g.a. fejl i sagsbehandlingen. ”Nuværende forhold er blevet godkendt af os som kommune, han må derfor prøve at påklage byggetilladelsen.”

Denne interne vurdering fremgår af sagsakterne, som jeg har fået adgang til, men det blev ikke kommunikeret videre til mig. Jeg påklagede dog byggetilladelsen, men selv med ombudsmandens hjælp ønskede Rebild kommune ikke at rette ind, selvom det jo faktisk var en tilståelsessag.

Jeg ser frem til at kommunalvalget kan give os et nyt byråd, som vil sætte mere fokus på retssikkerheden i Rebild kommune, så man i højere grad gør brug af vedtagen lovgivning i stedet for at tilsidesætte den til fordel egne konkrete vurderinger.

e-max.it: your social media marketing partner