Rebild Kommune har netop sendt en linjeføringsanalyse for Ny Nibevej i høring. Der skal tages stilling til fire forskellige linjeføringer for etableringen af en ny vej.

Af Lone Holm, Porthusvej 5, 9530 Støvring.

STØVRING: Som bosat på Porthusvej kunne jeg godt nøjes med at anføre, at alle linjeføringsforslag for mig personligt er uacceptable, idet min bolig ifølge analysen vil få væsentlige støjgener i et støjniveau, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Dette vil i øvrigt være gældende for en del andre huse beliggende omkring Ny Nibevej.

Til det kunne man sige, at man som enkeltperson nogle gange er nødt til at tilpasse sig fællesskabets bedste. Jeg kan bare ikke med opbydelse af al min gode vilje se, at etableringen af en ny vej kan være det bedste for nogen.

Hvorfor en ny vej?

Vejforbindelsen skal angiveligt ”aflaste Buderupholmvej fra Lindenborg å til Hobrovej, og Nibevej fra Hobrovej til motorvejen”.

Det angives i analysen, at Nibevej (som i parentes bemærket allerede er etableret og som er den mest direkte vej mellem de to punkter, der ønskes forbundet) vil blive aflastet, Hobrovej vil blive aflastet i starten, men dette vil ikke være tilfældet på sigt.

Mindre støj i byen, mere i naturen

For boligerne på Nibevej vil der blive en mærkbar støjreduktion og for de øvrige veje (bl.a. Hobrovej og Over Bækken) vil ændringerne ikke være hørbare. Boliger ved Ny Nibevej vil være væsentligt påvirket af støj. Det angives dog, at der samlet set vil blive færre støjbelastede boliger, hvilket vel nærmest giver sig selv, da man flytter trafikken fra et mere til et (på nuværende tidspunkt) mindre beboet område. 

Derimod vil de planlagte boligområder syd for Støvring by i udstrakt grad blive berørt af vejstøjen og for alle linjeføringer vil passagen af Mastrup Ådal betyde en øget støjpåvirkning i naturområdet.

Det virker som en meget høj pris at betale for en aflastning af eksisterende veje og en reduktion af støjpåvirkningen i byen.

Stor påvirkning af naturen og rekreative områder

Alle fire alternativer vil medføre store påvirkninger af natur- og landskabsforholdene i området. 

Det må således betragtes som let misvisende, at der i rapporten tales om, at en linjeføring skulle være ”mere skånsom” end en anden. Ingen af linjeføringerne er skånsomme.

Arealer med beskyttet natur påvirkes væsentligt: Ud over støjpåvirkningen forventes der negativ indflydelse på vandløbets funktion som habitat for vandlevende insekter og fisk.

Og uanset linjeføring vil vejen have stor visuel og støjmæssig påvirkning på oplevelsen af området omkring Mastrup Ådal som rekreativt.

Høje omkostninger og negativ indflydelse på byudvikling

Omkostningerne vurderes til mindst 54-61 mio. kr. medmindre det viser sig nødvendigt at etablere en bro, som vil koste knap 35 mio. kr.

Alle fire linjeføringer skærer igennem det samlede store byudviklingsområde syd for Støvring og byudviklingsmulighederne dér vil blive påvirket af Ny Nibevej. Og som nævnt vil området blive stærkt berørt af vejstøjen.

FN’s verdensmål

Indimellem er det populært at hive FN’s verdensmål op af lommen. Kunne vi ikke også finde dem frem i denne sammenhæng og begynde at tale om bæredygtige byer og lokalområder, om beskyttelse af biodiversitet og naturområder?

”Han har jo ikke noget tøj på”

I analysen står der: ”Endeligt valg af linjeføring skal også ske ud fra en afvejning af de trafikale forhold, hensynet til naboer samt de natur- og miljømæssige udfordringer. Denne vægtning er vanskelig at foretage, men må i sidste ende afhænge af politiske prioriteringer”.

Det er for mig uforståeligt, at man på trods af analysen og alle de negative påvirkninger nævnt ovenfor holder fast i, at det er et spørgsmål om at vælge mellem de fire linjeføringer – mellem pest og kolera. 

Som jeg ser det vil den mest naturlige konsekvens af denne analyse være en gang for alle at tage Ny Nibevej af tegnebrættet. 

Det kan jeg så kun håbe på, at der er politikere, der er enige med mig i.

Kan der virkelig ikke findes en bedre løsning end etablering af en ny vej?

e-max.it: your social media marketing partner