Af Thorkild Bækkelund, medlem af det tidligere § 17. stk. 4-udvalg

REBILD: På foranledning af Karl Andersens læserbrev her i Folkebladet den 11. november føler jeg, at det er nødvendigt at skrive dette læserbrev, for at give den korrekte version af dette udvalgs arbejde

På byrådsmødet den 25. januar 2018 blev det besluttet at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg bestående af seks medlemmer fra byrådet og ni medlemmer udenfor byrådet. Udvalget fik til opgave, at lave anbefalinger til en helhedsplan for byudvikling i Støvring. Altså var opgaven ikke at rådgive om hele Rebild kommunes udvikling. Udvalgets virke ophøret med afleveringen af anbefalingerne den 8. januar 2019.

På byrådsmødet den 28. marts 2019 blev nedenstående fremlagt og vedtaget: ”§ 17.4 -udvalgets anbefalinger i helhedsplanen skal være inspiration til det videre arbejde med den fysiske planlægning af Støvring. Idéerne og anbefalingerne kommer derved til at fungere som grundlag for kommende kommune- og lokalplanlægning, samt den overordnede udvikling af Støvring. Ideer og anbefalinger er også tænkt ind i projektet med naturområdet ved Mastrup Søerne. Her er der fokus på både naturoplevelser og rekreative muligheder, samt at området forbliver en del af byens grønne bånd ud i et høringssvar fra 4. februar bakker Støvring Handel op om udvalgets anbefalinger. 

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende helhedsplanen for Støvring som udgangspunkt for kommende kommune- og lokalplanlægning og den overordnede udvikling af Støvring. Indstillingen godkendes enstemmigt.

Byrådet besluttede i august 2019, at der skulle arbejdes med en omdannelse af Støvring midtby. I foråret 2020 blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som arbejdede med tre nedslagspunkter i midtbyen. Arbejdet endte ud i en plan for omdannelsen af Støvring midtby. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 12. august 2020, at principperne i planen skal danne grundlag for den endelige omdannelse af Støvring godkendt, således at principperne i planen danner afsæt for den konkrete udmøntning.

I TMU 23. september 2020 forelå en overslagspris på 17.3 mio. kr.

Udvalget godkendte indstilling, dog således at opgaven på torvet med det foreliggende budget afgrænses til overdækning af scene, og der i stedet allokeres flere midler til planter og tiltag i Jernbanegade.

Som læserne kan se, blev de anbefalinger fulgt til punkt og prikke af byrådet. Senere er der fremsat forslag om en ændring af vester Primærvejs tilslutning til Hobrovej og Ny Nibevej, således trafikbelastningen mindskes i Støvring midtby

Budgetforhandlingerne resulterede i en bevilling på 500.000, - kr. til Jernbanegade. Det er så her debatten opstår. Hvorfor lade så mange mennesker arbejde med ideer, som alligevel ikke har budgetmæssig opbakning i byrådet?

e-max.it: your social media marketing partner