Borgerforeningerne i Øster Hornum og Guldbæk har bedt vidensjurist og lektor Sten Bønsing og advokat Anders Hjulmand, om at vurdere kriterierne for at udstede en gravetilladelse til en grusgrav mellem de to byer.

Af Peter Tuure og Lotte Thorsted.

Bekymringen blandt borgerne er, at grusgraven vil give så store gener, at den positive udvikling i området, hvor der planlægges øget bosætning og der er befolkningstilvækst vil blive sat i stå.
- Det har været vigtigt for os, at få kyndige øjne på den proces regionen har sat i gang, da vi slet ikke kan finde nye saglige argumenter for, at området burde graves op. Der er meget få kvalitetsmaterialer at finde, der er store grundvandsinteresser i området og bosætningen vil blive sat i stå, udtaler formanden for Guldbæk borgerforening, Lotte Thorsted. - Vi har oplevet, at det har været svært at trænge igennem til regionen med alle de nye tungtvejende argumenter der er kommet frem, hvorfor vi nu med Sten Bønsings store viden på området, omsat til et konkret responsum, kan dokumentere det som vi længe har forsøgt at forklare regionen, fortsætter formanden.
Peter Tuure, talsmand for Øster Hornum borgerforening forklarer: - Vi har ikke hørt nogen af regionens politikere, der har kunnet forsvare, at give denne gravetilladelse med saglige argumenter. Men vi har oplevet, at regionen er så bundet af tidligere fejltrin, at de ikke har forholdt sig til sagen som man skal. Nemlig vurdere alle saglige argumenter i den konkrete sag og lade politikerne tage stilling. I stedet synes regionen mere optaget af at begrave egne fodfejl med advarsler til politikerne om erstatningskrav mod regionen og måske endda mod politikerne personligt, såfremt gravetilladelsen ikke gives.
I det juridiske responsum slår Sten Bønsing fast, at regionen ikke er forpligtet til at udstede gravetilladelsen og at nye saglige argumenter skal inddrages i den politiske behandling når regionsrådet har sagen på deres næste møde. Konklusionen er meget klar:
at der principielt ikke er et egentligt retskrav på en gravetilladelse/råstofindvindingstilladelse, hvis en ansøger anmoder om dette
at dette også gælder selv om der søges tilladelse inden for et område, der i råstofplanen er udlagt til graveområde
at en råstofplan (og konkret Råstofplan 2012 for Region Nordjylland) er væsentlig ved afgørelsen af konkrete tilladelser, og
at der skal tages konkret og individuel stilling til enhver ansøgning
at der er tale om en udpræget skønsmæssig afgørelse, hvor det skal vurderes, om der skal udstedes tilladelse eller gives afslag
at det vil være lovligt uanset, om der gives afslag eller tilladelse
at den endelige afgørelse skal træffes af Regionsrådet ud fra en politisk vægtning af de relevante kriterier i sagen
at der efter vores opfattelse er langt flere kriterier, der taler for afslag end for en tilladelse, idet der efter vores opfattelse ikke umiddelbart ses kriterier, som taler for en tilladelse.
at der ikke i nærværende sag vil være grundlag for at kunne pålægge et erstatningsansvar på regionsrådsmedlemmer eller Region Nordjylland, uanset hvilken politisk beslutning der måtte blive truffet i sagen, dvs. uanset om det måtte blive truffet afgørelse om tilladelse eller afslag.

e-max.it: your social media marketing partner