REBILD: Det vigtigste emne i begyndelsen af det nye år er høring og diskussioner samt den nye sundhedsaftale 2019.

Ældrerådet synes, det er en god aftale, men savner flere konkrete initiativer. Sundhedsaftalen er et overordnet politisk dokument for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren. Sundhedsaftalen skal sikre sammenhæng og koordinering af de patientforløb, der går på tværs af sektorer. 

Borgerne skal havde de rette sundhedstilbud på rette sted, når de har brug for det. Sundhedsaftalen gælder for alle, men der er især peget på: Børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom, borgere med kroniske sygdomme og/med komplekse problemstillinger.Ældrerådet vil gerne have demens nævnt under dette. 

Sundhedsaftalen er gældende for 4 år.

Der er i alt fire pejlemærker i aftalen, bl.a. om styrket samarbejde med fokus på kerneopgaverne og tæt på borgere. 

Ældrerådet har her den bekymring, om der er tovholdere til at følge borgerne/patienterne. Der er et ønske om flere forsøgsprojekter med f.eks. brobygning mellem foranstaltningerne i et samlet behandlingsforløb.

Der ønskes også et øget fokus på kommunikationen mellem hospital, kommune og almen praksis. Ældrerådet ønsker, at flere behandlingsforløb foregår efter borgerens ønsker og præmisser. Det kan være i eget hjem eller i nærmiljøet i stedet for en indlæggelse. Man ser gerne teknologiske ydelser.  

Et andet pejlemærke er gode forløb med borgere som aktive samarbejdspartnere. Borgerne og deres pårørende ved ofte mest om deres liv og sygdomsforløb, og skal inddrages mest muligt som en vigtig ressource.

Et tredje/fjerde pejlemærke er ulighed i sundhed og øget mental sundhed og trivsel, som et grundlag for gode leveår. Forebyggelse er her uhyre vigtigt, og det skal være en tydelig politisk målsætning. 

Forebyggelse generelt kunne også være et selvstændigt pejlemærke i aftalen – ud over rygning. Aftalen har som mål om et røgfrit Nordjylland – og det vil give flere raske leveår. Rebild Kommune er her godt med, ved at have besluttet røgfrihed i alle ansattes arbejdstid.

Ældrerådet har afgivet høringssvar til Sundhedsudvalget, og Rebild Kommunen afgiver så et samlet høringssvar til regionen. Alle indkomne høringssvar skal så indgå i den endelige aftale, som skal være gyldig fra 1. juli 2019.

Den 8. januar havde Ældrerådet dialogmøde med Sundhedsudvalget.

Man blev her orienteret om overforbruget i Pleje/omsorg. Der er en række relevante forklaringer på dette, f.eks. udgift i forbindelse med nyt it-system, etablering af akutpladser, overførelsen fra sidste år m.v.

Sundhedsudvalget har taget forvaltningens økonomiopfølgning til efterretning, og der arbejdes politisk videre.

Man gav på mødet også Ældrerådets holdning til nedlæggelse af plejehjemspladser. Mange pladser har stået tomme i længere tid. Ældrerådet foreslår, at reducere tilskuddet til ældrecentre for de boliger, der har stået tomme i mere end ½ år. Rådet kan ikke acceptere lukning af plejepladser uden der stilles en garanti for åbning ved behov. Man tænker her især på det stigende antal demente.

På Ældrerådets vegne: Torben Andersen

 

e-max.it: your social media marketing partner