REBILD: Ældrerådets seneste møde begyndte med en orientering og drøftelse af pårørendetiltag.

Pårørende er også udsatte personer, som kan have behov for støtte, samtidig med at den pårørende er både en vidensperson og en støtteperson. Center Sundhed vil arbejde med begge dele, og ønsker Ældrerådet med i en arbejdsgruppe for at drøfte, hvad er vigtigt i en pårørendeindsats. Tre medlemmer af Ældrerådet meldte sig til deltagelse, fordi man finder det både  vigtigt og en rigtig god ide, der skal fremmes.
Ældrerådet hørte også om udskrivninger og indlæggelser, som sker elektronisk gennem borgervisitationen. Kommunen skal være hurtigt ude, når man ser og får besked om f.eks. tab af funktionsniveau og hjælpemidler. Der er en sygeplejerske to gange om ugen på Aalborg Sygehus og en gang på Hobro sygehus, med det formål, at holde sig orienteret om indlæggelser af kommunes borgere og høre om deres behov.
Der igangsættes snarest et projekt i samarbejde mellem de tre himmerlandske kommuner om opfølgning af indlagte patienter.
Man drøftede også valg til Ældrerådet. Rebild Kommune har fået mange roser af, at have fremmødevalg sammen med kommune- og regionsrådsvalg. Og man havde sidst en valgprocent blandt de højeste i landet på 74,4 procent. Det vil rådet gerne have igen, og ser så frem til den politiske godkendelse af fremmødevalg.Direktionen har godkendt. Brevvalg koster nu godt 30.000 kr. mere end fremmødevalg, så for os er der ingen tvivl om, hvordan valget skal forgå. Ældrerådet begynder i april at gå i gang med det forbedrende arbejde i forhold til valget og til at finde kandidater.
Den 17. januar var der en temaaften omkring fremtidens nære sundhedsvæsen. Det bliver en stor opgave  for kommunen - og er det allerede. Borgere udskrives langt tidligere end før, og det giver udfordringer, især hvis borgere ikke er klar til at komme hjem eller ikke er fuldt udredt. Der er nu efter mødet ved at blive udformet strategier, som skal til høring og godkendelse.
Ældrerådet finder, at der helt generelt er behov for et tættere samarbejde mellem region, kommune og primær sektor, og at der skal sættes yderligere ressourcer af til den løbende udvikling samt til etablering af akutpladser og kompetenceudvikling. Man vil bl.a. drøfte det med sundhedsudvalget på næste  møde den 4. april.
Ud fra Sundhedsudvalgets møder fik man orientering om, at der oprettes sygeplejeklikker på ni af ældrecentrene. Borgene, der kan møde op, kan så komme til behandling der i stedet for i eget hjem.
Økonomien i Center Pleje og Omsorg ser positiv ud. Der afdrages gæld for foregående år. Ved udgangen af 2017 forventes gælden at være væk.
Sundhedsudvalget drøfter klippekort til beboere på ældrecentrene. Tildeling 1.9 mill. i både 2017 og 2018.
Ældrerådet har drøftet forslaget, som en akut høring for at få ordningen etableret hurtigst muligt.
I 2017 kan borgere få 56 minutter om ugen og i 2018 42 minutter. Beboerne kan selv bestemme hvad tiden skal gå til. Det kan være indkøb, gåtur mv.
Der skal ansættes ekstra medarbejdere til at varetage opgaverne.
Vi blev orienteret om, at klippekortordningen til hjemmeboende bortfalder fra februar 2017. Det blev pludseligt besluttet på et byrådsmøde. Rådet ser kritisk på, at det blev besluttet uden orientering og drøftelse, og man tager det op med sundhedsudvalget på dialogmøde.
Der køres pt. et forsøg med sensorbleer, som skal give besked om skiftning af bleerne,
Endelig starter to nye hjemmeplejeledere 1. marts.
Vedr. tilgængelighed: Ældrerådet har et ønske om tilgængelighed til offentlige toiletter for ældre og handicappede i de enkelte byer.
Rådet finder det kritisabelt, at der er huller i Jernbanegade i Støvring efter fjernelse af træer.
Under byggeriet ved Stubhuset har der ikke været tilstrækkelige parkeringspladser. Hvorfor kunne parkeringspladserne ikke være lavet som det første?
Dette sendes også videre til Center Plan, Byg og Vej. Der er stadig mange skæve fliser rundt omkring. Ældrerådet forventer, at der bliver kigget på det snarest i foråret.
Ældrerådet har udfærdiget en årsrapport 2016. Den sendes til byrådet til godkendelse
Flere medlemmer deltager i Danske ældreråds repræsentantskabs møde i april og vi forventer at deltage i KL’s Ældrekonference i sept.
Ældrerådet foreslår, at der indkøbes to elcykler til fire ældrecentre. Der er plads til to passagerer og en kører. Det forventes, at de nok skal blive brugt.
Rådet fik en rundvisning på Rørbæk Ældrecenter. Det ser rigtig godt ud med ombygningen og etablering af boenheden, og man ser frem til, at den daglige brug af aktivitets- og mødelokaler mellem udefrakommende borgere, beboere i ældrecentret og boenhedens beboere vil foregå på bedste måde.

e-max.it: your social media marketing partner