Rebild er en vækstkommune. Bosætningen er høj, og dette giver pres på vores dagpleje/vuggestue, børnehjem og skoler. Vores kommune med byrådet i spidsen har fokus på dette område, og med nød og næppe får man enderne til at nå sammen. Dette vil jeg gerne kvittere for.

Støvring By er nu en by i konstant udvikling fra ca. midt i tresserne til nu, og udviklingen er sket ud fra princippet knopskydning.

Ser man overordnet på det, er det tydeligt at se, at en egentlig ”masterplan” for udvikling af byen har der ikke været. Nej, jeg er ikke typen, der siger, hvad skulle vi have gjort, men jeg er mere til, at vi får en ”masterplan”, der kigger fremad.

Allerede nu ligger der en masse udstykninger og venter på nye borgere, og de kommer, og derfor tror jeg ikke det er utænkeligt, at vi inden for en periode på 10 år nærmer os et indbyggertal på ca. 10.000 personer.

Derfor går min bekymring på, om Støvring by i sin nuværende indretning, kan rumme det?

Vi har en meget hyggelig bykerne med et særdeles godt handelsliv, men med en forøgelse af indbyggertallet med min. 20 %, er der da plads til alle hvis man skal ned og handle?

Jeg er bekymret for at kernen strander til i trafik, folk der vil køre rundt og rundt og lede efter parkeringspladser.

De lastbiler, der skal komme med varer til de store butikker, ja, hvor skal de være?

Jeg tror, der bliver behov for at skabe mere plads i kernen, og så har vi slet ikke talt om at binde kernen sammen med gode stisystemer endnu. Dette bliver nødvendigt for at reducere biltrafikken.

At investere i fremtiden uden en egentlig plan, som man gør nu, ja, det kan blive dyrt. Løsninger, der for nuværende ser gode ud, kan om få år vise sig at være forkerte.

Alle ved, at der ikke findes denne plan, men behovet er der, og derfor vil jeg opfordre kommunen til at tage initiativ til dette interessante arbejde.

Byudvikling uden en overordnet plan er halsløs gerning.

Af Mads Holm Danielsen, Støvring

 

Nej tak til visionsløse besparelser!

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Rebild kommune tror ikke på mere grønthøster og flere besparelser/sparekataloger. Sundhed- og ældreområdet samt børne- og familieområdet skal have et løft.

I dag har vi nedsparet så meget, specielt på sundhed- og ældreområdet samt børne- og familieområdet, at vores borgere og medarbejdere ikke oplever den kvalitet og trivsel i hverdagen, som de bør i vores velfærdssamfund.

Vi lever ikke op til den vision og det værdigrundlag, som vi politikere i Rebild kommune har lavet omkring en kommune, som sætter vores børns trivsel og uddannelse i højsæde. Hvor vores ældre skal opleve værdighed, tryghed, livsglæde og livskvalitet. 

Vi, i den socialdemokratiske byrådsgruppe, ønsker, at investere i bedre livskvalitet og trivsel for både borgere og medarbejdere i Rebild kommune. 

Vi tror på, at det kan reducere omkostningerne på pleje/omsorg og sundhed samt børne- og familieområdet omkring de udfordringer, som er opstået ved flere års urealistiske besparelser via grønthøster og sparekataloger, hvilket vi ikke ønsker at være en del af mere. 

Vi vil gerne appellere til de andre byrådsmedlemmer om, at vi allerede til budget 2020 tænker anderledes, fremfor den nuværende politik.

Vi skal turde investere i kvalitet. Vi skal være bedre til at stå sammen om ændringer af strukturen på forskellige områder. Dette kan frigive penge, der skal bruges til at højne kvaliteten fremfor at sænke den på børne- og familieområdet samt sundhedsområdet.

Det vil gøre det mere attraktiv at arbejde i Rebild kommunen. Vores borgere vil trives bedre og dermed opleve livskvalitet, som gør dem stærkere fra barn til ældre.

Det bør være vores mål, at skabe rammer, hvor vores medarbejdere trives og er glade, fremfor mistrives og fyldt med frustration over, at man ikke kan få dagene til at hænge sammen samt levere den kvalitet i sit arbejde man ønsker, for at leve op til sin faglige stolthed. Dette vil også resultere i, at vores borgere trives og udvikles i en positiv retning fra læring til bedre rehabilitering.

Vi siger ikke kun nej tak til grønthøster og urealistiske sparekataloger. Vi er også parate til at finde pengene ved at ændre strukturen og om nødvendigt hæve skatten i 2021, hvis det er det der skal til, for vi levere den kvalitet, vi ønsker og som vores borgere forventer.

Lad os nu i de kommende år i solidaritet vende det og tænke anderledes end der er gjort de sidste mange år. Vi skal turde gå nye og ambitiøse veje, for at vende de uacceptable forhold vi tilbyder vores borgere og ansatte i dag.

Allan Jæger, byrådsmedlem, på vegne af Den socialdemokratiske byrådsgruppe Rebild kommune

 

 

Ved byrådsmødet i Nørager gik bølgerne højt - ja byrådssalen var lige ved at blive skyllet væk. Der blev brugt store voldsomme udfald mod  den kommunale ledelse fra spørgeren omkring lokalplanerne i Støvring Ådale,  der var kritik til både borgmester, kommunaldirektør og embedsmænd, fordi der ikke var nogen der havde reageret på spørgerens henvendelse med konkrete  henvendelser. Man må sige, at tilhørene fik noget for pengene.

Kan kommunen bare ekspropriere et areal for at opfylde lokalplanen?
Er det indenfor  de lovmæssige rammer uden at spørge ejerene ?

Kan kommunen bare flytte et skel?
Som formand for Grangårdens Ældreboligselskab har jeg tidligere haft kontakt til Rebild Kommune vedrørende stien mellem vores bygninger og Rema 1000.

På vore tegninger står der at det er en offentlig sti og at det er fortsættelse af Grangårdsstien op til Viborgvej. Men en dag blev skellet flytte - uden at spørge ejerne af henholdsvis Grangårdens Ældreboligsekab og  Jl Ejendomme, som er ejer af Bavnebakken 11-13.

Vi har før bebudet at vil vil lukke passagen, da det nu lige pludselig er blev en privat sti, og at vi ikke vil drages til ansvar for at nogen kommer til skade.

Rebild Kommunes budget med sparekatalog
Hvem skal nu holde for dennegang, skolebesparelser går stik imod hvad man ønsker,  med de store udfordringer der kommer. Jeg kan godt forstå at dem der sidder i de forskellige udvalgsposter føler sig utrygge, selv om de lægger meget af ansvaret ud decentralt, men selv om de også har  decentraliseret mange opgaver, har de bare ikke ladet pengene følge med. Der har de et kæmpeproblem, det er ufattelig at det kan komme bag på vore politikere og embedsmænd.

Der må være nogle der sidder og sover i timen, man kan da sige sig selv, at med den udstykning af byggegrunde der fandt sted 10-15 år siden og med motorvejen lige uden for døren samt med åbningen af Støvring Station, så ville der komme nye unge tilflyttere til med behov for børnehaver og skoler. Hov - det kom helt bag på både embedsmænd og politikere, vi skal sørme da til at bygge børnehaver. De glemmer at tænke på at skolerne skal også udbygges for at rumme børnene fra de to nye børnehaver! De når nok ikke at blive færdige til de børn der skal i skole til den tid.

Det er som om vores embedsmænd og politikere er 5-8 år bagefter udviklingen. De er ikke forudsende nok, så kære politikere og embedsmænd - tænk nu langsigtet for at være på forkant med udviklingen.

Velfærd og sundhed
Jeg er bange for at sparekniven også vil berøre de syge, svage og ældre i vores kommune selv om der er sparet meget. Bedstefar vil da gerne i bad engang imellem og bedste vil gerne have skiftet sin ble, så lad være med at spare på velfærden. Tænk hele tiden på at der bliver flere og flere ældre, som kommer til at trænge  til hjælp, enten det er i eget hjem eller på plejehjem.

Kommunen kunne måske i stedet for spare på de ekterne konsulenter, som den benytter sig af.

Er klimadebatten gået i selvsving?
Klimaforandringer som fik en ny dosis skrækscenarier, da FN offentliggjorde  sin ny klimarapport - og pressen fulgte godt med.

Alle verdens politikere red med på bølgen bare fordi en svensk skolepige, der lider af asperges syndrom, fordrejer alle verdens politikere. Hun har skabt en diagnose, nemlig klimaangst, hos børn og unge. En klimaangst, der skaber så mange bekymringer, at det er invaliderende i hverdagslivet, det kan i værste fald give stress og psykiske problemer for vore unge mennesker.

Vi skal ikke gå i panik på grund af det. Nu har IPCC serveret en skræmmekampagne om issmeltning og stigning i havenes vandstand. De havstigninger, der for tiden måles ved hjælp af satellitter og ved hjælp af computermodeller, er over en periode på 100 år - dvs. under en halv milimeter. For at sætte tingene i perspektiv vil det tage 10.000 år, før Grønlandsisen smelter og 180.000 ar inden Antarktis forsvinder. Der er igennem klodens 4,6 milliarder lange historie været mange klimaændringer fra istider til ekstrem varme, og pt. lever vi i en mellemistid. Så der er det rene vrøvl, at i det lille Danmark påtænkes at en CO2 reduktion på 70 pct skulle kunne redde hele verden. Man vil nedlægge 2/3 dele af vore bæredygtige landbrug, fordi landmandens køer udleder for meget metangas, og vi skal spise mindre kød. Det vil da bare flytte produktionen syd for vore grænser til Tyskland, Polen og andre østlande.  Alle veganere der spiser flere grøntsager  frem for kød ”prutter og bøvser” mere end en halvstor kalv.

Af Karl Andersen,

Hobrovej 92C 2.4, Støvring

 

 

I 2018 havde 36 af landets 98 kommuner én eller flere fundraisere ansat til at skaffe eksterne penge til kommunen. I Rebild Kommune har vi rigtig mange engagerede borgere i landdistrikts- og byzonepuljeregi, som jagter millionerne i fonde og puljer. Radikale Venstre vil derfor i de kommende budgetforhandlinger foreslå, at vi ansætter en fundraiser for en toårig periode, en fundraiser der helhjertet skal arbejde med projekter indenfor Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Vestre Fjordpark i Aalborg Kommune er et eksempel på et projekt, som blev realiseret via fundraising. Ud af en samlet projektsum på 65 millioner, har Aalborg Kommune fået en ekstern finansiering på ca. 35 millioner.

Radikale Venstre i Rebild Kommune: Per Vilsbøll og Pia Britt Elberg

 

Så skal vi til det igen!! Budget 2020 skal på plads og vi kikker desværre igen ind i nødvendige besparelser på børn, unge og ældre.

Gennem flere år har vi i Rebild Kommune skåret i budgettet og forsøgt at spare os til de gode resultater. Det har medført at vi nu ikke kun skærer ind til benet, men på flere områder skærer vi direkte i benet og dermed i det fundament som bærer vores velfærd, nemlig de ansatte i Rebild Kommune, på vores skoler og institutioner. Ledere og personale som uanset indsats må stå på mål for politikernes lappeløsninger. Trods store ambitioner i visioner og strategier står vi alligevel i en situation hvor byrådet må skære på vitale områder for at få balance i økonomien. 

Jeg håber vi kan komme ”nænsomt” gennem budgetforhandlingerne i denne omgang, evt. ved at slække lidt på krav om kassebeholdning og budgetoverskud, således vi får så få besparelser som muligt på vores børn, unge og ældre. I perioden frem til næste budget finder jeg det derfor absolut nødvendigt at der bliver set på strukturerne på tværs i Rebild kommune således vi kan allokere evt. besparelser til de områder hvor de hører hjemme og få gennemført de nødvendige effektiviseringer, såfremt der ikke kan findes et flertal for at hæve skatten. 

Vi har ambitioner om en bedre folkeskole, bedre bemanding i institutioner og flere varme hænder til de ældre, men vi hænger fast i en økonomi hvor der tilsyneladende ikke kan findes de nødvendige midler til at løfte opgaven. For os er det et ”Must Win Battle” at opgaven lykkes og jeg håber alle øvrige partier vil være en del af kampen. 

Rebild kommune fortjener bedre. 

På vegne af Socialdemokraterne:  Poul Erik Nørnberg, byrådsmedlem

Læs mere ...

Af Det Konservative Folkeparti i Rebild: Jeanette Sagan, Holger Pedersen
og Lene Aalestrup

Læs mere ...

Så kom den længe ventede beretning fra Støvring Museumsforening endelig til alle os lokalhistorisk interesserede medlemmer af foreningen.

Støvring Museum holder til på vores gode gamle Højskole på Hobrovej foran det nye rådhus.

Området omkring Støvring er rigt på fortidsminder og rummer bl.a. flere bronze og jernalderbebyggelser ved Høje Støvring og i Støvring Ådale.

Den nærmeste fortid er ganske godt repræsenteret, ikke blot på museet, men også med talrige ”gamle ting og sager” fra de seneste århundredes Støvring.

Vi håber ad åre, at få mere plads til en permanent udstilling af alle disse herligheder, som for nærværende er opmaganiseret, således at de kan glæde de kommende generationer i Støvring og omegn.

Men disse ønsker kræver flere interesserede og aktive medlemmer, donationer fra fonde og ikke mindst opbakning og forståelse i byrådet for foreningens betydning for kulturlivet i Rebild Kommunes hovedby.

Efter 40 års bosættelse i Himmerland, nær Støvring og flerårigt medlem af Støvring Museumsforening skal jeg med dette læserbrev opfordre alle borgere med interesse for lokalhistorie om at melde sig ind i foreningen.

Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping

 

 

4 mest læste

Bannerannonce hojre dec.2018

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00