Byrådet har måttet prioritere mellem sine by-sprednings-drømme, efter at Erhvervsstyrelsen sidste år belærte Rebild Kommune om reglerne for at inddrage nye arealer til byudvikling. Hvis Kommuneplan 2017 vedtages som fremlagt, kan kun to mark- og skovarealer nord for Skørping blive forvandlet til boligkvarterer i perioden frem til 2021. Heldigvis.


På torsdag skal byrådet tage stilling til lodsejers bebyggelsesplan for det ene af disse områder. Det ligger på matr. 2g nord for Præstegårdsheden. Sagen kompliceres af et vedholdende ønske fra byrådsmedlem Ole Frederiksen (V) om at etablere sit eget  boligområde på matr. 42ab øst for Præstegårdsheden. Byrådet bliver nemlig bedt om at beslutte, om der skal etableres en vej gennem det planlagte boligområde - og §3- beskyttet natur - for at give adgang til Frederiksens mark. Marken er ikke udlagt til byzone i forslaget til ny kommuneplan og kan derfor ikke bebygges de første 4 - 5 år.
Mange håber nok, at det aldrig sker.
For ca. 10 år siden var der byggeplaner på samme sted og på naboarealerne, som er rige på vandhuller og andre småbiotoper. Dengang protesterede Skørpingenserne voldsomt mod planerne, som heldigvis endte med at blive forkastet. Det skyldes især en  feltbiologisk undersøge, som borgerne bestilte hos Aqua Consult.
Inden for  det område, som Frederiksen stadig håber at bebygge, fandt eksperterne 7 fredede padde- og  krybdyrarter bl.a. de stærkt truede bilag IV-arter stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben. Aqua Consult vurderede, at ny bebyggelse med tilhørende vejanlæg ville beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for bilag IV-arterne, hvilket er ulovligt. Derefter blev området udpeget til økologisk forbindelse med det formål at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter.  
Det er vanvittigt, at forvaltningen og kollegerne i byrådet skal spilde tid på Frederiksens luftkasteller, når byggedrømmene strider mod både lovgivning og kommuneplanens retningslinjer. Og det er uacceptabelt, at beskyttet natur på matr. 2g risikerer at blive gennemskåret af en vej, som sandsynligvis aldrig kommer i brug.

Anette Bruun Hansen,
formand for DN Rebild

e-max.it: your social media marketing partner